این کتاب حاصل تحقیق و ترجمه نوشته اسماعیل شرفی میباشد. البته نسخه اصلی و انگلیسی آن توسط فردی با نام آنتونی فلو نوشته شده است و کتاب معرفی شده در این قسمت ترجمه آن کتاب به همراه نقدها و توضیحات دیگر میباشد.

کتاب اصلی حاصل تحقیق های بسیار فرد ذکر شده میباشد که تقریبا 66 سال در زمینه عدم وجود خدا تحقیق و سخنرانی های بسیار انجام داده بوده است اما در اواخر عمر بنا به گفته خویش از مسیر علم به وجود خدا پی برده و خدا پرست شده است.
در نتیجه این کتاب را در این زمان نوشته است. لازم به ذکر است که این فرد کتاب های زیادی در رد خدا نیز دارد که قبل از این اتفاق نوشته بوده است و در کتاب آخر خود دلیل برگشت از آن ادعاها را نیز توضیح داده است.

این کتاب دید خوبی به شما برای تحقیق های آینده خودتان میدهد و در آن کتاب ها و افراد بسیار از هر دو طرف را معرفی میکند که میتوانید از آنها استفاده کنید.

این کتاب و بیشتر کتاب های معرفی شده در آن از قسمت علم به وجود یا عدم وجود خدا میپردازند، نه دلیل های یک طرفه، پس میتواند شما را وادار به تفکر بیشتر بکند.

از سخن های تاثیرگذار کتاب میتوان به پیرو دلیل باش، هرکجا که تو را راهنمایی میکند نام برد.

ترجمه اصلی نیز ظاهرا در اینجا موجود است که بنده آن را مطالعه نکرده ام.

مشخصات

نام کتاب : خدا وجود دارد: چگونگی تغییر عقیده بزرگ‌ترین ملحد جهان
نویسنده : اسماعیل شرفی
امتیاز : 07/10
صفحه مشخصات : taaghche