توضیحات

اگر نیازمندی‌ها را به درستی شناسایی نکنید، خوب انجام دادن بقیه پروژه دیگر اهمیتی نخواهد داشت.

مشخصات

نام کتاب : تحلیل نیازمندی‌های نرم‌افزار
نویسنده : پویا شهبازیان، مظفر ایراف، یوسف مهرداد بی‌بلان
امتیاز : 09/10
صفحه مشخصات : adinehbook
صفحه مشخصات : goodreads